top of page

Voorwaarden

Regels voor het evenement “Kids Days”.

 

1. Geschiktheid

Deelname aan Kids Days staat open voor iedereen, mits naleving van onderstaande voorwaarden.

Door deel te nemen aan Kids Days bevestigt u dat u te allen tijde de instructies van de organisatoren zult opvolgen en dat u andere deelnemers, vrijwilligers of organisatoren niet in gevaar zult brengen of de uitrusting of structuren van het evenement zult beschadigen.  

U gaat ermee akkoord alle instructies van de organisatoren tijdens het evenement te respecteren, evenals de voorwaarden van dit reglement.  

Indien u één of meerdere bepalingen uit dit reglement weigert, wordt u verzocht niet deel te nemen aan het evenement.

 

2. Ongepast gedrag

De organisatoren doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het evenement plaatsvindt in een veilige en respectvolle omgeving voor alle deelnemers.  We behouden ons het recht voor om elke persoon te verwijderen die, naar onze redelijke mening, het evenement verstoort of die zich niet houdt aan de toepasselijke regels of gedragsnormen. Redenen waarom we een deelnemer kunnen verwijderen, kunnen onder meer zijn, maar zijn niet beperkt tot: agressief, bedreigend, intimiderend of gewelddadig gedrag jegens een andere deelnemer, organisator of vrijwilliger; elk gedrag dat een overtreding van de wet of toepasselijke veiligheidsregels vormt; Elk gedrag dat de waardigheid of integriteit van een andere deelnemer, organisator of vrijwilliger ondermijnt; elk gedrag dat als ongepast of aanstootgevend wordt beschouwd, inclusief aanstootgevend of discriminerend taalgebruik.

Indien een deelnemer om één van bovengenoemde redenen wordt teruggetrokken van het evenement, vindt er geen restitutie of compensatie plaats.  De deelnemer moet het terrein onmiddellijk verlaten en kan worden onderworpen aan permanente uitsluiting van elk evenement dat in de toekomst door de organisatoren wordt georganiseerd.

 

3. Kaartverkoop

Alle deelnemers ouder dan 3 jaar moeten een kaartje kopen om toegang te krijgen tot het evenement.  Tickets kunnen online of ter plaatse worden gekocht en kunnen niet worden gerestitueerd.

 

4. Aansprakelijkheid

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verwondingen, schade of verliezen geleden door deelnemers tijdens het evenement.

 

5. Beveiliging

Alle deelnemers moeten de op het terrein geldende veiligheidsregels naleven.  Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht van een volwassene staan.

De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van letsel of schade geleden door een kind dat deelneemt aan een van de aangeboden activiteiten.  Ouders of wettelijke voogden van kinderen of personen aan wie de zorg voor een kind is toevertrouwd, zijn volledig verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid van hun kinderen of kinderen onder hun hoede tijdens het evenement.

De organisatoren zullen zich inspannen om alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om ongevallen te voorkomen, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een incident.

Door in te stemmen met deelname aan het evenement, ontslaan ouders of wettelijke voogden van deelnemende kinderen de organisatoren van elke aansprakelijkheid voor enig letsel of schade geleden door een kind tijdens het evenement.

 

6. Gezondheid

U stemt in (namens u en/of namens een minderjarige deelnemer, indien van toepassing) met elke medische spoedbehandeling, eerste hulp, medicijnen, medische of chirurgische behandelingen die door medisch personeel raadzaam of noodzakelijk worden geacht. ongeval of ziekte tijdens uw deelname aan het evenement.

 

7. Kwijting en compensatie

U erkent dat u (en/of de Kleine Deelnemer, indien van toepassing) op eigen risico deelneemt aan het Evenement. Hierbij ontslaat u de Organisatoren, hun eigenaren, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren, medische adviseurs, promotiebureaus, sponsors en locatie-eigenaren, en elk van hun respectieve leden, agenten, directeuren, aannemers, functionarissen, adviseurs en vertegenwoordigers (samen de “ Gevrijwaarde partijen”), van alle aansprakelijkheid en claims die voortkomen uit uw deelname aan het Evenement, met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de organisatoren.

Door deel te nemen aan het Evenement aanvaardt u alle risico’s die daaraan verbonden zijn (of die de Kleine Deelnemer loopt), inclusief maar niet beperkt tot ongelukken, valpartijen, uitglijden, nalatigheid van andere deelnemers of weersinvloeden. U erkent ook dat deelname een potentieel gevaarlijke activiteit is waarbij letsel kan optreden.

U bent volledig verantwoordelijk voor het onderhoud, de staat en de veiligheid van alle persoonlijke eigendommen en/of apparatuur die u meeneemt en/of gebruikt tijdens het Evenement, inclusief maar niet beperkt tot mobiele telefoons en camera's. U bent ook verantwoordelijk voor eventuele eigendommen die worden achtergelaten in een bagage-afgiftegebied of kleedkamer die wordt beheerd door de organisatoren.

U stemt ermee in de Vrijgestelde Partijen te beschermen en schadeloos te stellen tegen eventuele verliezen, schade, kosten, uitgaven en eisen die voortvloeien uit enige claim of juridische actie die tegen hen wordt ingesteld, hetzij door u, de Kleine Deelnemer, uw nalatenschap of een derde partij als gevolg van uw acties (of die van de Minderjarige Deelnemer) tijdens het Evenement.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit uw deelname aan het Evenement.

 

8. Intellectueel eigendom

Exposanten zijn verantwoordelijk voor het intellectuele eigendom van hun producten en materialen.  De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schendingen van intellectueel eigendom.

 

9. Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens van deelnemers worden opgeslagen en gebruikt door de organisatoren (en gedeeld met hun evenementpartners) met het oog op het beheer van het evenement.  Het gebruik van e-mail krijgt de voorkeur van de organisatoren om met de deelnemers te communiceren.

 

10. Fotografie

Door deel te nemen aan dit evenement gaat de deelnemer ermee akkoord dat er tijdens het evenement foto's, audio- en video-opnamen of afbeeldingen kunnen worden gemaakt en gebruikt voor promotie- of documentatiedoeleinden, zonder beperking van locatie of tijd.  Door deel te nemen, gaat u ermee akkoord afstand te doen van alle publiciteits- of privacyrechten in verband met deze opnames, evenals van eventuele claims of financiële compensatie in verband met het gebruik van deze opnames.  De deelnemer erkent tevens dat het gebruik van deze opnames geen afbreuk zal doen aan zijn reputatie, zijn privéleven of zijn waardigheid en stemt in met het gebruik van de opnames door de organisatoren en haar partners voor promotionele of documentatiedoeleinden.  

Wij zijn ons bewust van de noodzaak om minderjarigen en hun privacy te beschermen.  Als een wettelijke vertegenwoordiger de verwijdering wil aanvragen van een foto of opname van een minderjarige gemaakt tijdens een evenement, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze site met de volgende informatie: Volledige naam van de wettelijke vertegenwoordiger; Volledige naam van de minderjarige; Beschrijving van de foto.  Wij verbinden ons ertoe deze verzoeken zo snel mogelijk te verwerken en de betreffende foto's te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze om juridische of veiligheidsredenen te bewaren.

 

11. Annulering

De organisatoren behouden zich het recht voor om het formaat van het evenement te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of noodsituatie, inclusief maar niet beperkt tot: extreme weersomstandigheden; Natuurrampen ; dreigende of daadwerkelijke stakingen, rellen, gewapende conflicten of burgerlijke onrust; infectieziekten of pandemieën; branden; terroristische daden; aardbevingen; gevallen van overmacht.  De organisatoren zijn niet verplicht deelnemers te vergoeden in geval van noodgevallen of overmacht zoals hierboven gedefinieerd.

De organisatoren zullen alle redelijke inspanningen leveren om de deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of annuleringen, met behulp van de gegevens die zijn verstrekt tijdens de registratie of op een andere passende manier.

 

12. Algemene voorwaarden

Je gaat ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden voorrang krijgen op eventuele eerdere afspraken tussen jou en de Organisatoren met betrekking tot de verleende rechten en alleen kunnen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen is ondertekend.

Elke bepaling van deze algemene voorwaarden is scheidbaar. Als een bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, of geldig, bindend en afdwingbaar zou zijn als een deel van de bepaling zou worden verwijderd of gewijzigd, dan zal de bepaling van toepassing zijn met de minimale aanpassingen noodzakelijk om het geldig, bindend en afdwingbaar te maken, en de rest blijft van kracht.

Door zich in te schrijven voor het evenement erkent en aanvaardt de deelnemer dat hij, overeenkomstig artikel VI.53.12* van het Wetboek van Economisch Recht, na inschrijving geen herroepingsrecht heeft.  De deelnemer doet daarom uitdrukkelijk afstand van zijn herroepingsrecht en verbindt zich ertoe deel te nemen aan het evenement. Iedere bestelling van toegangskaarten is derhalve direct na bevestiging bindend en verplicht tot acceptatie en betaling van de bestelde kaarten.

Elk geschil tussen de deelnemer en de organisator van het evenement zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.  Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de deelname aan het evenement of met deze algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel, zelfs als een deelnemer geen algemene bevoegde rechtbank in België heeft, of als de woonplaats of gewone verblijfplaats is op het moment van indiening van de vordering niet bekend.  De geldigheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

Het evenement wordt georganiseerd door Magic and Wonders bvba (“de organisatoren”, “wij”, “ons” en “onze”), gevestigd in Kasterlindenstraat, 11 – 1802 Brussel.

 

 

 

Door een ticket voor Kids Days te kopen, erkennen deelnemers de bovenstaande algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerdS.

bottom of page